Szkoła Okluzji 

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ DUODENT

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez DuoDent cyklu szkoleń dla lekarzy dentystów szkoleń pod tytułem „SZKOŁA OKLUZJI”.

§2

 1. Szkolenia są organizowane w formule cyklu spotkań w skład których wchodzą: wykłady teoretyczne, wykłady interaktywne, warsztaty praktyczne oraz inne zajęcia o charakterze dydaktycznym.
 2. Miejsce szkolenia oraz wielkość grup szkoleniowych są dobierane odpowiednio
  do formuły i tematyki szkolenia: sala wykładowa, sala fantomowa, gabinet stomatologiczny.

§3

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każdy lekarz dentysta, dla którego szkolenie zostało przygotowane merytorycznie i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu drogą e-mailową – wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Nabór uczestników jest otwarty. Informacje o szkoleniach są dystrybuowane
  w formule ogólnopolskiej w formie ogłoszeń, mailingów do subskrybentów lub zaproszeń imiennych drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora).

§4

 1. Warunki udziału w kursie:
  a). Rejestracja Uczestnika szkolenia poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
  www. szkoleniestomatologow.pl
  b). Dokonanie opłaty najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  W przelewie należy podać imię i nazwisko oraz temat szkolenia.

 2. W przypadku płatności w systemie ratalnym - pierwsza wpłata powinna nastąpić do 14 dni po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, druga rata na 31 dni przed datą szkolenia. Całkowite uregulowanie należności powinno nastąpić na 5 dni przed wykonaniem usługi szkolenia. W przelewie należy podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

3. Jeżeli zgłoszenie uczestnika wpłynie na mniej niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu, należy uregulować 100% należności, która nie podlega zwrotowi. 

§5


1. Uczestnicy Szkolenia mają prawo do:
     a)    Otrzymania materiałów edukacyjnych nawiązujących do treści szkolenia;
     b)    Otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz ilości przyznanych
           punktów edukacyjnych.
     c)    Rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu do organizatora pisemnego
           oświadczenia, nie później niż na 31 dni przed terminem szkolenia.


§6

Uczestnicy Szkolenia mają obowiązek:
a)  Rejestracji na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu;
b) Poinformowania o zmianie danych przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym;
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
d) Potwierdzenia swojej obecności w punkcie recepcyjnym podpisem na liście obecności.
e) Zgłoszenia się po odbytym szkoleniu po dokument potwierdzający udział.


§7

1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:

a). akceptacją zasad określonych w niniejszym regulaminie,

b). wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych przez Wydawnictwo SPS Piotr Szymański,
Warszawa, ul. Modzelewskiego 67/4 oraz w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w zakresie prowadzonej przez Wydawnictwo SPS Piotr Szymański działalności gospodarczej oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.,

c). wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej DuoDentzachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia,

d). wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji na kolejnych temat szkoleń organizowanych przez DuoDent

e). wyrażeniem  zgody na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez DuoDent, a tym samym na publikację wizerunku na stronach wydawnictwa, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promujących szkolenia organizowane przez DuoDent.

§8

1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem mu dokumentu - certyfikatu potwierdzającego udział i całkowite zaliczenie szkolenia.
2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w szkoleniu wg aktualnych cen zamieszczonych na www.szkolaokluzji.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia. W takim przypadku opłaty zostają zwrócone w całości bez prawa żądania dodatkowego odszkodowania. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy szkoleń 
pozostawały niezmienne.